Tilbage til toppen
Kunde: Realdania, Gladsaxe Kommune & Odense Kommune
Kategori: Analyse & rådgivning
År: 2015

Boligliv i balance

- et nyt blik på udfordringerne og potentialerne i udsatte boligområder

Som del af et større team har GivRum arbejdet med at løse de sociale udfordringer, der eksisterer i landets forsømte boligområder. Gennem tiden er der investeret massivt i områderne. Investeringer, der dog ikke har haft den ønskede effekt, og der må derfor satses på en udvikling af alternative metoder, hvis vi skal komme udfordringerne til livs. I Boligliv i balance anbefalede vi at vægte en politisk understøttelse af lokale initiativer og at gøre områdernes beboere til medskabere af den positive udvikling, der allerede ses i områderne, og som ønskes fra alle sider.

Udfordring
De udsatte boligområder har i en årrække været udsat for et utal af velmenende borgerinddragende indsatser med henblik på at aktivere beboerne og få dem til at bevæge sig op ad den sociale rangstige. Indsatserne er gået hånd i hånd med en øget opmærksomhed fra omverdenen, der i overvejende grad har fokuseret på områderne som arnested for en lang række af samfundets problemer. Uagtet lader det ikke til, at indsatserne har den ønskede gennemslagskraft. I områderne findes der stadig en række potentialer, som, hvis der bliver taget hånd om dem, kan understøtte og accelerere en positiv udvikling mod et mere socialt integreret og lige samfund. Udfordringerne i denne sammenhæng omhandler især:

  • En udpræget projektkultur, der svækker muligheden for at indgå i tillidsvækkende relationer.
  • Beboernes begrænsede sociale netværk uden for boligområderne.
  • At beboerne i områderne konstant bliver mindet om, at de har dårlige forudsætninger.

Der er med andre ord store problemer i forbindelse med den sociale indsats i områderne i forhold til at styrke den sociale sammenhængskraft. Lykkes disse indsatser derimod, vil det afspejle sig ved en acceleration af den positive udvikling, der ses i statistikkerne vedrørende beskæftigelse, kriminalitet, tryghed og integration.

I samarbejde med Realdania, Gladsaxe og Odense Kommune tog GivRum en af de største udfordringer op. En gang for alle skulle udfordringerne i de forsømte boligområder løses. Boligliv i balance havde tre indsatsområder, det fysiske rum, organisering og sociale tiltag, som dannede rammen for de tre teams, der blev nedsat, hvoraf GivRum sad med i Team Social.

Teamets fokusområde var at pege på nye virkemidler inden for organisering, sociale tiltag, kunst og kultur, som kunne fremme effekten af de mange eksisterende tiltag, skabe bedre omdømme i boligområderne og styrke den sociale sammenhængskraft internt som eksternt områderne.

Løsning
Team Social arbejdede under overskriften ’Fra vugge til job’ problemorienteret, helhedsorienteret og langsigtet med at skubbe udviklingen af de udsatte boligområder i en positiv retning.

GivRums hovedfokus i projektet var aktiv unge- og borgerinddragelse og en understøttende indsats af det civile livs potentialer for og engagement i at skabe holdbare løsninger for dem selv – en grundlæggende tilgang for alt, hvad vi foretager os i GivRum. I Boligliv i balance baserede dette arbejde sig på tre indsatsområder:

  • Empowerment og inklusion af borgerne i beslutninger, der påvirker deres egen tilværelse og fremtid. En proces, der handlede om at skabe lokalt tilhørsforhold og ejerskab.
  • Ansvarliggørelse. I takt med en øget reel indflydelse følger et øget ansvar, som over tid overdrages til områdets beboere.
  • Facilitering og understøttelse af borgerdrevne initiativer er centrale metoder, der kan være med til at fremme den sociale sammenhængskraft og mobilitet i områderne. Det handler bl.a. om behovsafdækning, ressourcetilførsel og opbygning af stærke netværk og relationer.

I udarbejdelsen af løsningsforslag tilstræbte GivRum at arbejde med initiativer og anbefalinger til at mobilisere eksisterende ressourcer i forpligtende, anerkendende og inkluderende fællesskaber. Målet var, at disse skulle styrke den sociale sammenhængskraft ved at give beboerne nemmere muligheder for at engagere sig og iværksætte egne initiativer i fællesskab med eksterne aktører, virksomheder, organisationer og institutioner.

Aktiv unge- og borgerinddragelse

Under overskriften Fra vugge til job arbejdede GivRum med den kvarternære borgerinddragelse med primært fokus på inddragelse af de unge. Med udgangspunkt i interviews med lokale ildsjæle og feltstudier fra hhv. Vollsmose og Værebro Park, undersøgte vi potentialerne i at lade lokale unge danne fundament for den sociale udvikling, samt mulighederne for, hvordan der kan etableres stærkere netværk mellem boligområderne og det øvrige samfund.

Nyt narrativ
Indtil flere undersøgelser viser, at udviklingen i de boligsociale områder er ved at vende. Flere og flere kommer i arbejde, og færre kommer i problemer med politi og myndigheder. Fortællingen om “ghettoerne” er dog uændret, og et af de centrale elementer for GivRums undersøgelse fokuserede netop på, hvordan der kan udvikles et nyt narrativ for områderne. Et narrativ, som er fremadskuende og nuanceret fremfor at være stagneret i en forældet fortælling.

Kulturændring
Der findes mange eksempler på, at det lykkes, når brugerne inddrages i løsningen af kommunale udfordringer. Men hvis potentialet for alvor skal forløses, kræver det et ændret mindset i byrådene, i de kommunale forvaltninger og frem for alt blandt borgerne. Det er en overgangsfase, hvor borgerne skal tage større del i den offentlige debat og engagere sig i samfundets udvikling. Til gengæld skal offentlige institutioner være indstillet på at afgive mere ansvar og beslutningsrum.

Fakta

Et organisatorisk, et fysisk og et socialt team skulle give bud på nye løsninger til udfordringerne i de forsømte boligområder – GivRum sad med i Team Social, der desuden bestod af:

Via interviews og feltstudier indsamlede vi viden om hhv. Værebro Park og Vollsmose, som dannede fundamentet for vores udviklingsarbejde.

Læs mere om Boligliv i balance her.

Hent rapporten fra Team Social her.

Koncept

Aktiv unge- og borgerinddragelse

Under overskriften Fra vugge til job arbejdede GivRum med den kvarternære borgerinddragelse med primært fokus på inddragelse af de unge. Med udgangspunkt i interviews med lokale ildsjæle og feltstudier fra hhv. Vollsmose og Værebro Park, undersøgte vi potentialerne i at lade lokale unge danne fundament for den sociale udvikling, samt mulighederne for, hvordan der kan etableres stærkere netværk mellem boligområderne og det øvrige samfund.

Nyt narrativ
Indtil flere undersøgelser viser, at udviklingen i de boligsociale områder er ved at vende. Flere og flere kommer i arbejde, og færre kommer i problemer med politi og myndigheder. Fortællingen om “ghettoerne” er dog uændret, og et af de centrale elementer for GivRums undersøgelse fokuserede netop på, hvordan der kan udvikles et nyt narrativ for områderne. Et narrativ, som er fremadskuende og nuanceret fremfor at være stagneret i en forældet fortælling.

Kulturændring
Der findes mange eksempler på, at det lykkes, når brugerne inddrages i løsningen af kommunale udfordringer. Men hvis potentialet for alvor skal forløses, kræver det et ændret mindset i byrådene, i de kommunale forvaltninger og frem for alt blandt borgerne. Det er en overgangsfase, hvor borgerne skal tage større del i den offentlige debat og engagere sig i samfundets udvikling. Til gengæld skal offentlige institutioner være indstillet på at afgive mere ansvar og beslutningsrum.

Fakta

Et organisatorisk, et fysisk og et socialt team skulle give bud på nye løsninger til udfordringerne i de forsømte boligområder – GivRum sad med i Team Social, der desuden bestod af:

Via interviews og feltstudier indsamlede vi viden om hhv. Værebro Park og Vollsmose, som dannede fundamentet for vores udviklingsarbejde.

Læs mere om Boligliv i balance her.

Hent rapporten fra Team Social her.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..