Tilbage til toppen
Kunde: Akzo Nobel
Kategori: Byrum & bygninger
År: 2010-2012

Prags Boulevard – PB43

- udvikling af et selvorganiseret arbejdsfællesskab i forladt lakfabrik

I sommeren 2010 indledte GivRum arbejdet med at omdanne en 2.000 m2 forladt lakfabrik på Prags Boulevard på Amager i København til et kreativt arbejdsfællesskab. To år efter var den tidligere fabrik beboet af et selvorganiseret og selvfinansieret arbejdsfællesskab på over 100 iværksættere, der vedligeholdte bygningerne, blev et aktiv for lokalområdet og bidrog til Københavns strategi om en kreativ og mangfoldig by.

Udfordring
I 2006 flyttede lakproduktionen, der siden starten af 1900-tallet havde fundet sted på Prags Boulevard 43 til Sverige. Tilbage stod fire tomme bygninger som en unødig udgift for ejeren, Akzo Nobel. Ejendomsskatter, opsyn og nødtørftig vedligehold koster tid, penge og opmærksomhed.

I sommeren 2010 tog GivRum kontakt til ejerne med henblik på at puste nyt liv i de forladte bygninger. Den overordnede udfordring lå i at vise, at de gamle fabrikshaller kunne skabe værdi for ejerne og samtidigt give plads til en spirende kultur i og omkring byens tomme og ubenyttede rum. Denne proces bestod af tre led, der henvendte sig til hver sin type af aktører:

 • I første omgang skulle GivRum demonstrere over for ejerne, at ibrugtagningen af de gamle industribygninger kunne skabe værdi og fritage dem for varetagelsen af administration, vedligehold og opsyn.
 • Dernæst skulle der etableres en aktiv gruppe af brugere, som over tid kunne overtage organiseringen, finansieringen og driften med bygningerne.
 • Sidst men ikke mindst skulle bygningerne forankres som socialt og kulturelt mødested i lokalområdet.

I København bliver der færre og færre billige lejemål, hvilket også rammer kreative, kunstneriske og innovative iværksættere. Ibrugtagning af forladte bygninger kan imødekomme dette stigende problem. Her får bygningsejerne dækket deres udgifter , mens bygningerne bliver omdannet til et aktiv for lokalområdet.

Løsning
GivRum indgik en 2-årig kontrakt med Akzo Nobel for aktivering af bygningerne. Herefter blev kunstnere og kreative sjæle, der manglede plads til udfoldelse, inviteret og engageret i projektet. Kontrakten og formålet med aktiveringen baserede sig på:

 • Etablering af en socialøkonomisk model, der skulle stille sikkerhed til ejeren. Huslejen, som brugerne betalte, gik til at dække ejendomsskat og øvrige faste udgifter, som Akzo Nobel havde. Overskuddet blev geninvesteret i bygningerne og offentlige aktiviteter og arrangementer..
 • Et udpræget fokus på aktivering af grupper frem for enkeltpersoner, da det hurtigere og mere effektivt ville give liv i bygningerne.
 • At aktiviteter skulle baseres på kulturelle og sociale formål, der skaber liv – ikke lager og andre ”døde” aktiviteter.

Processen resulterede i et brugerdrevet arbejdsfællesskab, der byggede alt fra motorcykler til ski og møbler, afholdte cirkusforestillinger og dyrkede økologiske grøntsager. Gennem perioden fik brugerne overdraget ansvaret med driften af stedet, og ved udgangen af 2012 overdrog GivRum formelt stedet til brugerne, da de forhandlede en ny 3-årig kontrakt med Akzo Nobel.

Da vores del af projektet blev afsluttet, var der etableret et selvorganiseret og selvfinansieret arbejdsfællesskab, der vedligeholdte bygningerne, bidrog til Københavns strategi om en kreativ og mangfoldig by og tilbød billige og fleksible lejemål til iværksættere, kulturentreprenører og mindre organisationer centralt i København.

I 2015 blev de gamle fabrikshaller solgt, og der blev lukket ned for de mange aktiviteter på Prags Boulevard. Arbejdsfællesskabet var dog på dette tidspunkt blevet så stærkt, at de fortsatte i Københavns Nordhavn i nye lokaler. PB43 fortsætter således som en selvfinansieret non-profit organisation, der skaber rum for både fuldtids- og deltidsprofessionelle erhverv, non-profit projekter og hobbyaktiviteter.

Tomme bygninger er en oplagt mulighed for at involvere mangfoldige interessenter i byens udvikling. Med midlertidige aktiviteter kan der skabes grobund for fællesskaber, der bidrager til byens liv med kunst, kultur og iværksætteri.

Midlertidig aktivering
PB43 blev muliggjort gennem en midlertidig aftale om forvaltning af bygningerne med kulturelle og sociale aktiviteter, som dannede basis for den kreative udvikling af grunden.

Bæredygtig organisering
Med bæredygtig organisering menes en organisering af fællesskaber, som uafhængigt af offentlig støtte kan bidrage med sociale og kulturelle aktiviteter til gavn for lokalområdet og dets aktører. På PB43 overtog brugerne efter to år ansvaret for drift og administration og blev en selvstændig forening med en bæredygtig økonomi.

Holistisk funktionalitet
Funktionerne på PB43 skulle gavne flest mulige aktører og berige lokalsamfundet med kultur og sociale arrangementer. Aktiviteterne i og omkring PB43 sparede ejerne af bygningerne for en masse udgifter, skabte et livligt lokalområde i hjertet af Amager og berigede København med et kreativt kraftcenter.

Fakta

PB43 startede i 2010, da GivRum underskrev en 2-års brugsaftale med Akzo Nobel.

De fire bygninger blev fuldt besat af aktiviteter på få måneder.

PB43 havde over 30 forskellige lejemål, der talte:

 • Værksteder (træ, metal, cykel, motorcykel, keramik)
 • Atelierer
 • Gallerier
 • Kontorer
 • En byhave
 • Et spillested
 • Et pladeselskab
 • Et forlag
 • Nycirkus

Arbejdsfællesskabet PB43 bestod over 100 daglige brugere, og i løbet af det første år blev der oprettet 17 CVR numre på Prags Boulevard 43.

PB43 er i dag flyttet til nye lokaler i Københavns Nordhavn.

Evalueringsrapporten for udviklingen af PB43 kan læses her.

Yderligere information kan findes på www.pb43.dk og på PB43’s facebook-side.

Koncept

Tomme bygninger er en oplagt mulighed for at involvere mangfoldige interessenter i byens udvikling. Med midlertidige aktiviteter kan der skabes grobund for fællesskaber, der bidrager til byens liv med kunst, kultur og iværksætteri.

Midlertidig aktivering
PB43 blev muliggjort gennem en midlertidig aftale om forvaltning af bygningerne med kulturelle og sociale aktiviteter, som dannede basis for den kreative udvikling af grunden.

Bæredygtig organisering
Med bæredygtig organisering menes en organisering af fællesskaber, som uafhængigt af offentlig støtte kan bidrage med sociale og kulturelle aktiviteter til gavn for lokalområdet og dets aktører. På PB43 overtog brugerne efter to år ansvaret for drift og administration og blev en selvstændig forening med en bæredygtig økonomi.

Holistisk funktionalitet
Funktionerne på PB43 skulle gavne flest mulige aktører og berige lokalsamfundet med kultur og sociale arrangementer. Aktiviteterne i og omkring PB43 sparede ejerne af bygningerne for en masse udgifter, skabte et livligt lokalområde i hjertet af Amager og berigede København med et kreativt kraftcenter.

Fakta

PB43 startede i 2010, da GivRum underskrev en 2-års brugsaftale med Akzo Nobel.

De fire bygninger blev fuldt besat af aktiviteter på få måneder.

PB43 havde over 30 forskellige lejemål, der talte:

 • Værksteder (træ, metal, cykel, motorcykel, keramik)
 • Atelierer
 • Gallerier
 • Kontorer
 • En byhave
 • Et spillested
 • Et pladeselskab
 • Et forlag
 • Nycirkus

Arbejdsfællesskabet PB43 bestod over 100 daglige brugere, og i løbet af det første år blev der oprettet 17 CVR numre på Prags Boulevard 43.

PB43 er i dag flyttet til nye lokaler i Københavns Nordhavn.

Evalueringsrapporten for udviklingen af PB43 kan læses her.

Yderligere information kan findes på www.pb43.dk og på PB43’s facebook-side.

Relaterede cases
Tilbage til toppen
Søger..